PREGLED USLUGA


Prevodilački studio Contact Point pruža vam sve vrste prevodilačkih usluga, od prevođenja stručnih tekstova iz različitih oblasti, preko overenih prevoda, sudskog tumačenja, prevodilačke podrške u poslovnim kontaktima, konsekutivnog i simultanog prevođenja, pa do prevođenja medijskih, publicističkih i književnih tekstova. Pored navedenog nudimo i lekturu i korekturu tekstova na srpskom, nemačkom i engleskom jeziku, kao i adaptaciju tekstova sa srpskog na hrvatski ili drugi srodni jezik i obrnuto. Specijalizovani smo za nemački, engleski i južnoslovenske jezike, a zahvaljujući razgranatoj mreži spoljnih saradnika, po potrebi obezbeđujemo prevodilačke, lektorske i korektorske usluge i za brojne druge jezike.
PISANO PREVOĐENJE

Pisano prevođenje – opšte


Pisano prevođenje – korišćenje prevodilačkih softvera


Pisano prevođenje – overeni prevodi (sudsko tumačenje)

Overeni prevodi specifični su po tome što imaju pečat i potpis sudskog tumača ili sudskog prevodioca, čime se potvrđuje da određeni dokument u potpunosti odgovara izvorniku. Takva je overa neophodna ukoliko se dokumenta podnose sudu, organima državne ili komunalne uprave i drugim institucijama, npr. školama ili fakultetima.

U praksi se najčešće prevode sledeća dokumenta:
  • lična dokumenta: izvodi iz matičnih knjiga, diplome i svedočanstva, saobraćajne i vozačke dozvole, uverenja državnih organa ili sudova, punomoćja, ovlašćenja i izjave;
  • sudska dokumentacija: sudske presude i rešenja, dokumentacija u vezi s brakorazvodnim ili imovinskim sporovima itd.;
  • poslovna dokumentacija i korespondencija: ugovori, fakture, izvodi iz APR-a, osnivački akt i statut preduzeća, uverenja poreskih organa, poslovni izveštaji i sl.
Sudski prevodioci angažuju se i za izlazak na ročište, kao i prilikom sklapanja braka sa stranim državljaninom, overe ugovora i potpisa pred nadležnim organom.
USMENO PREVOĐENJE

Konferencijsko prevođenje:


Prevođenje poslovnih razgovora

LEKTURADODATNE USLUGE - Oprema za simultano prevođenje

Za dodatne informacija o različitim vrstama pisanog i usmenog prevođenja preporučujemo vam sledeće izvore:

http://www.acis.org.rs/prevodjenje i
http://ec.europa.eu/dgs/scic/working-with-interpreters/index_en.htm.
     Contact Point
A:  Marka Čelebonovića 27/27, 11077 Novi Beograd
T:  +381 64 155 20 50, +381 63 88 432 13
M:  office@contactpoint-studio.com

Prevodilački studio Contact Point izvan je sistema PDV-a.

Tekst: Prevodilački studio Contact Point

Dizajn: DK desing

cc-by-nc-nd
Attribution-NonCommercial-NoDerivs
CC BY-NC-ND